นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในโครงการ Mental Health Media Contest

สื่อสร้างสรรค์ : Here’s My Plan

Website ที่ช่วยส่งเสริมการค้นหาและเข้าใจตนเอง เพื่อสื่อสารกับครอบครัว เกี่ยวกับความชอบ ความถนัด และการวางแผนการเรียนและการทำงาน

innowhale

July 24, 2023

อยากเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมสังคม ?  คุยกับ innowhale

Food & NCDs

นวัตกรรมประเด็นอาหารและสุขภาพ  ส่งเสริมให้คนไทยกินดี ห่างไกลโรค

Youth Mental Health

นวัตกรรมประเด็นสุขภาพจิตวัยรุ่น ส่งเสริม สนับสนุนให้วัยรุ่นไทยมีสุขภาพจิตที่ดี

Road Safety

นวัตกรรมประเด็นถนนปลอดภัย แนวคิดและไอเดียในการลดอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยบนถนน

"innowhale ช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้คน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม"

~ ผู้เข้าร่วมโครงการ University Incubation Program

CONNECT WITH US