Social Innovation Directory 2020-2021

อยากเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมสังคม ?  คุยกับ innowhale

University Incubation Program

โปรแกรมบ่มเพาะนวัตกรรมสังคม​ 6 - 8 เดือน สำหรับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยและบัณฑิตใหม่ ที่ต้องการทำโปรเจคจบหรือโครงการที่ตอบโจทย์สังคม เรียนรู้กระบวนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมในประเด็นสังคมผลกระทบสูง

ดูผลงานนวัตกรรมจากโครงการนี้

Social Ideation Campaign

แค็มเปญออนไลน์ ชวนคนไทยมาร่วมขบคิด เสนอแนะ และต่อยอด หาไอเดียและแนวคิดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้กับโจทย์ปัญหาสังคม เช่น สุขภาพจิตวัยรุ่น  อาหารและสุขภาพ  อุบัติเหตุทางถนน

ดูผลงานนวัตกรรมจากโครงการนี้

Nudge Bootcamp - Road Safety

Nudge Bootcamp สำหรับนวัตกรรุ่นใหม่ นักคิด นักประดิษฐ์ และราชการส่วนท้องถิ่นผู้ขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ มาร่วมเรียนรู้หลักการนัดจ์  ตามหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ทำความเข้าใจโจทย์ และลงมือออกแบบนวัตกรรมเพื่อ "สะกิด" พฤติกรรมปลอดภัยบนท้องถนน

ดูผลงานนวัตกรรมจากโครงการนี้

Design Thinking for Food Entrepreneur

Design Thinking Bootcamp 5 สัปดาห์ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ มาร่วมเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และองค์ความรู้ด้าน Food Design เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอาหารที่ตอบโจทย์สุขภาพผู้บริโภคยุคใหม่

ดูผลงานนวัตกรรมจากโครงการนี้

Food Concept Validation Workshop

เวิร์คช็อป 2 สัปดาห์ ชวนผู้ประกอบการอาหารมาร่วมออกแบบและพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบโจทย์สุขภาพคนไทย เรียนรู้กระบวนการ Food Design Thinking และการวางแผนการทดสอบไอเดียผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมาย

ดูผลงานนวัตกรรมจากโครงการนี้

Creative Content Creator Workshop - Mental Health

เวิร์คช็อป 2 วัน ชวนวัยรุ่นชั้นมัธยมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เข้าใจและและรู้จักเทคนิคการแก้ปัญหาและดูแลจิตใจจากนักจิตวิทยา และเรียนรู้และสร้างสรรค์ content เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและมุมมองดีดีจากวัยรุ่นสู่วัยรุ่น

ดูผลงานนวัตกรรมจากโครงการนี้

Food & NCDs

นวัตกรรมประเด็นอาหารและสุขภาพ  ส่งเสริมให้คนไทยกินดี ห่างไกลโรค

Youth Mental Health

นวัตกรรมประเด็นสุขภาพจิตวัยรุ่น ส่งเสริม สนับสนุนให้วัยรุ่นไทยมีสุขภาพจิตที่ดี

Road Safety

นวัตกรรมประเด็นถนนปลอดภัย แนวคิดและไอเดียในการลดอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยบนถนน

"innowhale ช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้คน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม"

~ ผู้เข้าร่วมโครงการ University Incubation Program

CONNECT WITH US