สื่อสร้างสรรค์ : เพศหลากหลายกับคนต่างวัย

ความเชื่อ ค่านิยม และมุมมองที่แตกต่างกันของคนต่างวัยนี้เอง เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันในครอบครัวและสังคม

นวัตกร

ทีม เด็กสมัยนี้

ญาดา วงษ์แสงจันทร์
ลลิตา พิมพิไสย
ฉันทวุฒิ ทรัพย์มูล
ศุภนุช สุขมะณี
ธมลวรรณ ทองเยาว์

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มคนต่างวัยที่ต้องการ
เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ

โปรแกรม

Mental Health Media Contest 2022
สื่อสารต่างวัย สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน
มีนาคม - กรกฎาคม 2565

 

"เราอยากให้ครอบครัวและสังคมหันหน้าเข้าหากัน เข้าใจมุมมองที่แตกต่าง และอยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจ"

เกี่ยวกับผลงาน

เด็กสมัยนี้เป็นหนึ่งในทีมนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกและได้รับทุนในการสร้างสรรค์สื่อในโครงการ “สื่อสารต่างวัย สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน - Mental health Media Contest” ภายใต้การสนับสนุนของ Innowhale ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยได้พัฒนาไอเดียและออกแบบสื่อในโครงการ ใจสื่อใจ สร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยระหว่างคนต่างวัยในประเด็น “เพศและความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศ” โดยมุ่งหวังให้ครอบครัวและสังคมหันหน้าเข้าหากันร่วมกันทำความเข้าใจในมุมมองที่แตกต่างกันของผู้คนในแต่ละยุคสมัย เพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจ  นำเสนอเรื่องราวที่เป็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจและสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศและบทบาททางสังคมของคนในยุคสมัยนี้กับคนในยุคสมัยที่ผ่านมา และนำเสนอว่าเรามีวิธีการอะไรหรือสิ่งไหนที่จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคลี่คลายลง หรือหายไปผ่านหัวใจหลักของความเข้าใจ
ใจสื่อใจ สื่อสารด้วย 3 ใจ แนวคิดที่จะช่วยให้เราประสานความเข้าใจซึ่งกันและกันได้  เปิดใจ เข้าใจ และเปลี่ยนใจ
❤️เปิดใจ อยากให้คนต่างวัยเปิดใจรับความแตกต่างระหว่างวัยมากขึ้น
การเปิดใจเข้าหากัน เปิดใจที่จะรับฟังซึ่งกันและกัน กับความแตกต่างระหว่างวัย และการเปิดใจนั้นก็เป็นเสมือนกับกุญแจ ที่จะไขประตูให้เราเข้าหากันและกันได้
❤️เข้าใจ อยากให้คนต่างวัย พยายามที่จะเข้าใจกันมากขึ้น
การเข้าใจ เป็นการที่เราได้แบ่งปันมุมมองที่แตกต่างของกันและกัน ทำความเข้าใจถึงความแตกต่างนั้น ไม่ตัดสินและยอมรับถึงความแตกต่างของกันและกัน ซึ่งการเข้าใจเป็นการเริ่มต้นที่เราจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของกันและกัน
❤️เปลี่ยนใจ อยากให้คนต่างวัย เปลี่ยนใจ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อความแตกต่างระหว่างวัยมากยิ่งขึ้น
การเปลี่ยนใจ เป็นการที่เราได้อยู่ในที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยซึ่งกันและกัน เป็นขั้นสุดท้ายของการทำความเข้าใจความแตกต่างของคนต่างวัยที่เกิดขึ้น เปรียบเสมือนการทำลายประตูที่ปิดกั้นความคิดของเราออกจากกัน และกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราสร้างร่วมกัน

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1.  การเข้าใจคนรุ่นใหญ่ ผ่านมุมมองทางจิตวิทยา

2.  Empathy Workshop and Communication Tools

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ทีมนักออกแบบและพัฒนาสื่อ อยากเห็นสื่อชิ้นนี้สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศหลากหลายสำหรับคนต่างวัยในสังคมได้ สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนต่างวัยได้สื่อสารกัน ปรับความเข้าใจกัน ในครอบครัวสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และในโรงเรียน สำหรับคุณครูและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก ๆ

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale