Psyerwork – เรียนรู้เกี่ยวกับ Social Comparison

แอพพลิเคชั่นที่ชวนคุณมาออกเดินทางภายในจิตใจ
กับเส้นทาง 14 วัน สู่การเข้าใจคุณค่าและยอมรับในตนเอง

นวัตกร

ทีม Psyerwork

น.ส.โสดารัตน์ รัตนโชติชยัฤทธิ์
น.ส.ดวงธรรม โชคชุลีกร
น.ส.วิลาวัลย์ วาริชนันท์

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนวัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษา
คุณครูแนะแนว คุณครูสุขศึกษา
คุณครูที่สนใจเรื่องสุขภาพจิต

โปรแกรม

Digital Mental Health University Incubation Program 2022
Innowhale x คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2566

"เนื้อหาในหนังสือเรียนของเด็ก ๆ ยังไม่เพียงพอ และไม่ตอบโจทย์ความท้าทายด้านสุขภาพจิตที่นักเรียนเจอในชีวิตปัจจุบัน"

เกี่ยวกับผลงาน

Psyerwork เป็นทีมนักจิตวิทยา  และมีโอกาสได้ทำงานกับเด็ก ๆ วัยเรียนทั้งในบริบทโรงเรียนและนอกห้องเรียน  ทีมมองเห็นช่องว่างทางการเรียนรู้ประเด็นสุขภาพจิตในโรงเรียนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนังสือเรียนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นสุขภาพจิต ทำให้เด็ก ๆ ยังไม่มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติด้านจิตวิทยาที่เป็นพื้นฐานของพัฒนาการด้านสุขภาพจิตตามช่วงวัย  เนื้อหาที่มีอยู่ในหนังสือเรียนยังไม่ตอบโจทย์กับความท้าทายทางด้านสุขภาพจิตที่นักเรียนมีโอกาสพบเจอในยุคปัจจุบัน และคุณครูส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนขนาดเล็ก ยังขาดคุณครูที่มีคววามรู้ด้านจิตวิทยาเฉพาะทาง มีองค์ความรู้และกระบวนการที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถเข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาด้านจิตวิทยาได้

ทีมจึงมีแนวคิดที่จะสร้างชุดเครื่องมือสื่อการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย สไลด์ประกอบการสอน คู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับคุณครู  คลิปวิดีโอแนะนำสื่อการเรียนรู้  โดยเน้นที่ประเด็น  “การเปรียบเทียบทางสังคม” (Social Comparison) เนื่องจากเป็นประเด็นพื้นฐานที่เป็นความท้าทายของวัยรุ่นยุคปัจจุบัน โดยชุดเครื่องมือดังกล่าวแยกเป็นชุดกิจกรรมย่อย 12 กิจกรรม  ที่ช่วยให้ครูสามารถนำไปเลือกใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ โดย psyerwork ตั้งใจพัฒนาให้ 1.เป็นกิจกรรมที่สามารถให้ครูนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่เพิ่มภาระครู 2.สื่อการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่น ครูสามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทและความท้าทายของนักเรียนที่ได้พบเจอ และเก็บความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเครื่องมือต่อในอนาคต

 

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. กระบวนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

2. การทำงานเป็นทีมและวิธีบริหารจัดการโครงการ

3. เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และทดลองลงมือทำ ได้ทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย
เรียนรู้จากการพัฒนาต้นแบบและทดสอบในหน้างานจริง

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

Psyerwork ได้เผยแพร่ ชุดเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ประเด็น  self comparison ในกลุ่มชุมชนคุณครูรุ่นใหม่ ที่มองหาเครื่องมือและกระบวนการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสุขภาพจิต ที่สื่อกำลังขาดแคลน  จากการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายพบว่า กระบวนการของชุดเครื่องมือนี้ ช่วยให้นักเรียนได้สะท้อนคิด เข้าใจและได้รู้จักตนเองมากขึ้น เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน และคุณครู  สำหรับคุณครูมองว่าชุดสื่อการเรียนรู้นี้ เป็นสื่อสำเร็จรูปที่ช่วยให้คุณครูตั้งต้นการสอนประเด็นสุขภาพจิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้น เนื่องจากเชื่อมั่นในความถูกต้องของเนื้อหาและกระบวนการออกแบบและพัฒนาโดยนักจิตวิทยา  นอกจากนี้กระบวนการยังเปิดโอกาสให้คุณครูได้เรียนรู้และเข้าใจ รู้จักนักเรียนมากขึ้น ลดช่องว่างระหว่างคุณครูและนักเรียนให้ใกล้กันมากขึ้น

ในระยะยาว Psyerwork หวังว่าชุดเครื่องมือนี้จะถูกส่งต่อและนำไปใช้ในวงกว้าง เพื่อสร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านสุขภาพจิตสำหรับเด็ก ๆ อย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนส่วนใหญ่ที่ขาดคุณครูที่มีองค์ความรู้ด้านจิตวิทยา

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale