About Us

เกี่ยวกับ innowhale

innowhale ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดยองค์กรที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมสังคม Good Factory เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นทำความเข้าใจและลงมือแก้ปัญหาสังคมร่วมกัน เราเชื่อว่าการพัฒนานวัตกรรมสังคมนอกจากจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายแล้ว จะต้องสนุก ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และได้เพื่อนใหม่ๆ ด้วย

วิธีการของเรา

เราเชื่อว่านวัตกรรมที่มีประโยชน์เริ่มจากโจทย์ที่ถูกต้อง ชิ้นงานที่พัฒนาโดยสมบูรณ์แบบแต่ไม่ได้มาจากความต้องการของผู้ใช้คงไม่มีประโยชน์และไม่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้

ดังนั้นเราจึงสนับสนุนให้นวัตกรของเราเริ่มจากโจทย์ที่ได้ทำการศึกษามาแล้วว่าเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบสูง เราจัดเวิร์คช๊อปให้ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม ให้ทุนสนับสนุน และให้คำปรึกษาในการพัฒนานวัตกรรม 

ผู้สนับสนุน

innowhale ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผ่านโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับสสส.และภาคีเครือข่าย และโครงการเปิดพื้นที่และเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

หากองค์กรของท่านคิดว่า innowhale สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ โปรดติดต่อเราได้ที่ innowhale@gmail.com หรือ facebook: innowhale