สื่อสร้างสรรค์ : Here’s My Plan

Website ที่ช่วยส่งเสริมการค้นหาและเข้าใจตนเอง
เพื่อสื่อสารกับครอบครัว เกี่ยวกับความชอบ ความถนัด และการวางแผนการเรียนและการทำงาน

นวัตกร

ทีม Here's My Plan

พีรวัส เตียวเจริญ (เอ็ม)
ปิยวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ (เอ็ม)
ณัฐกิตติ์ งานรุ่งเรือง (นัท)
สุภนัต เทียนสุวรรณ (นัต)

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มคนนักเรียนชั้นมัธยมที่กำลังค้นหาและวางแผนอนาคต
และอยากสื่อสารกับผู้ปกครองในประเด็นการเรียนต่อและการทำงาน

โปรแกรม

Mental Health Media Contest 2022
สื่อสารต่างวัย สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน
มีนาคม - กรกฎาคม 2565

 

"หลาย ๆ ปัจจัยทำให้น้อง ๆ มัธยมจำนวนมาก มีปัญหาความไม่เข้าใจกันกับครอบครัว เรื่องการเลือกสายการเรียน และวางแผนอาชีพ"

เกี่ยวกับผลงาน

Here's My Plan สังเกตเห็นว่าน้องๆนักเรียนมัธยมปลายส่วนหนึ่งมีความไม่เข้าใจกันกับผู้ปกครองในเรื่องการเลือกสายการเรียนต่อ มหาวิทยาลัย และอาชีพในอนาคต จากหลายปัจจัย ตั้งแต่มุมมองต่อสายการเรียนและอาชีพที่แตกต่างกันตาม generation ความเชื่อใจระหว่างกัน ความเปิดรับของครอบครัว รวมถึงวิธีการสื่อสารที่วัยรุ่นนำมาใช้กับผู้ปกครองที่มีชุดความคิดแตกต่างกัน นำมาซึ่งการถูกกดดันให้เรียนหรือทำงานที่ครอบครัวเลือกให้ ซึ่งตนเองไม่ชอบและไม่ต้องการ ในบางรายครอบครัวเลือกให้ทุกอย่างตั้งแต่เด็ก ทำให้พวกเขาขาด sense of control ในบางรายพยายามสื่อสารสิ่งที่ตัวเองต้องการ แต่ไม่ได้รับการตอบสนองหลายครั้ง ทำให้ไม่กล้าที่จะสื่อสารหรือทำความเข้าใจกับครอบครัวอีก

เมื่อการสื่อสารรูปแบบเดิมใช้ไม่ได้ผล ทางทีมจึงได้ออกแบบและสร้าง interactive website ที่ช่วยออกแบบ ไกด์ และวางแผนอนาคตของการเรียน-การทำงานที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเป็นระบบ สำรวจมุมมองที่ต่างกันของช่วงวัย รวมถึง resource ที่ตนมี ตั้งแต่ความถนัดทางการเรียน-การทำงาน ไปจนถึงปัจจัยด้านสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้อง ผ่านการตอบคำถามเพียงไม่กี่ข้อ ในคอนเซป Fill + Find = Fly และนำเสนอออกมาในรูปแบบของเอกสารนำเสนอ (Proposal maker platform) ที่มีความเฉพาะตามคำตอบของผู้ใช้รายนั้นๆ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมเทคนิคการสื่อสารและโน้มน้าว ที่ถูกเลือกมาอย่างเหมาะสมกับปัญหาที่ผู้ใช้กำลังพบเจอ รวมถึงลักษณะการสื่อสารของทั้งตัวผู้ใช้เองและครอบครัว

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1.  กระบวนการคิดและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการเรียนรู้และลงมือทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทำให้สามารถเข้าใจและลงมือทำได้ไม่ยากนัก

2. ได้เรียนรู้มิติมุมมองของการนำเอาความรู้ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มเป้าหมายและสังคมในวงกว้าง

3. ได้แรงบันดาลใจที่ดีจากการได้รับความช่วยเหลือและคำปรึกษาจากเมนเทอร์

4. ได้ทบทวนความแตกต่างของคนต่างวัย สร้างเสริม empathy และถึงเทคนิคสื่อสารที่มีประโยชน์

5. เรียนรู้คอนเซปในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่น่าสนใจในแง่มุมของการสื่อสาร

6. เรียนรู้การทำ storytelling และการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ทีมผู้พัฒนาคาดหวังให้ Here's My Plan ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างวัยรุ่นกับผู้ปกครองในเรื่องของการเลือกเรียนต่อและการทำงานได้ รวมถึงช่วยถามคำถามที่จำเป็น ซึ่งวัยรุ่นมักจะไม่ถูกถาม เพื่อสร้างความเข้าใจตนเองและวางแผนในอนาคตได้มากชัดเจนมากขึ้น จากการทดสอบกับกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายจำนวนหนึ่ง ได้รับผลตอบรับในทางบวก โดย Here's My Plan เปิดให้ใช้บริการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถนำไปประชาสัมพันธ์และส่งต่อ ไม่ว่าจะใช้เป็นสื่อและเครื่องมือในห้องเรียน หรือใช้งานกับตนเอง

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale