Social Innovation Directory 2022-2023

อยากเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมสังคม ?  คุยกับ innowhale

Digital Mental Health - University Incubation Program 2022

innowhale x คณะจิตวิทยา จุฬาฯ เปิดค่าย! ชวนนิสิตคณะจิตวิทยา ระดับป.ตรี - ป.โท และ ศิษย์เก่าที่สนใจ มาร่วมหาไอเดียโปรเจคและ
เปิดโอกาสในการต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมในประเด็นสุขภาพจิต ในโครงการบ่มเพาะของ innowhale พร้อมรับทุนสนับสนุน 25,000 บาท

ดูผลงานนวัตกรรมจากโครงการนี้

Nudge Bootcamp

Nudge Bootcamp สำหรับนวัตกรรุ่นใหม่ นักคิด นักประดิษฐ์ และราชการส่วนท้องถิ่นผู้ขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ มาร่วมเรียนรู้หลักการนัดจ์  ตามหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ทำความเข้าใจโจทย์ และลงมือออกแบบนวัตกรรมเพื่อ "สะกิด" พฤติกรรมใน 3 ประเด็นสุขภาวะ อาหาร ออกกำลังกาย และอุบัติเหตุ

ดูผลงานนวัตกรรมจากโครงการนี้

Mental Health Media Contest

สื่อสารต่างวัย ให้เราเป็นพื้นที่ปลอดภัยของกันและกัน -  เปิดพื้นที่สำหรับทีมนักสร้างสรรค์สื่อ ร่วมเรียนรู้เพื่อติดอาวุธการสื่อสารกับคนต่างวัยและลงมือพัฒนาสื่อในประเด็นสุขภาพจิต

ดูผลงานนวัตกรรมจากโครงการนี้

Design Thinking for Food Entrepreneur x Happy Grocers

Design Thinking Bootcamp 5 สัปดาห์ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ มาร่วมเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และองค์ความรู้ด้าน Food Design เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอาหารที่ตอบโจทย์สุขภาพแม่และเด็ก ร่วมกับ Happy Grocers แพล็ตฟอร์มอาหารอินทรีย์

ดูผลงานนวัตกรรมจากโครงการนี้

Design Thinking for Food Entrepreneur x BIG TE SHOP

Design Thinking Bootcamp 5 สัปดาห์ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ มาร่วมเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และองค์ความรู้ด้าน Food Design เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอาหารที่ตอบโจทย์สุขภาพนักศึกษาชาวหอ ร่วมกับร้านบิ๊กเต้ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต

ดูผลงานนวัตกรรมจากโครงการนี้

Design Thinking for Food Entrepreneur x ข่วงเกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่

Design Thinking Bootcamp 5 สัปดาห์ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ มาร่วมเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และองค์ความรู้ด้าน Food Design เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอาหารที่ตอบโจทย์สุขภาพคนเมือง ร่วมกับข่วงเกษตรอินทรีย์ จ.เชียงใหม่

ดูผลงานนวัตกรรมจากโครงการนี้

Food & NCDs

นวัตกรรมประเด็นอาหารและสุขภาพ  ส่งเสริมให้คนไทยกินดี ห่างไกลโรค

Youth Mental Health

นวัตกรรมประเด็นสุขภาพจิตวัยรุ่น ส่งเสริม สนับสนุนให้วัยรุ่นไทยมีสุขภาพจิตที่ดี

Road Safety

นวัตกรรมประเด็นถนนปลอดภัย แนวคิดและไอเดียในการลดอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยบนถนน

"innowhale ช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้คน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม"

~ ผู้เข้าร่วมโครงการ University Incubation Program

CONNECT WITH US