Ready to Cook – คุกเลย ไม่ต้องคิด

ชุดอาหารพร้อมปรุงสารพัดเมนูคุณค่าทางโภชนาการสูงจากผักและผลไม้
ปลอดสารพิษ สะดวกสบาย คุกได้เลยง่าย ๆ ไม่ต้องคิด 

นวัตกร

ทีม Cafe Can Do
อรอุมา สาดีน
ภัทรา พิบูลธนเกียรติ
วิไลวรรณ ประทุมวงศ์
สิริวัฒน์ สุทธิวรากร

กลุ่มเป้าหมาย

แม่บ้านและวัยทำงาน
ที่เป็นสมาชิกตะกร้าผัก
ของเซฟติสท์ฟาร์ม
และผู้อาศัยอยู่ในชุมชน

 

โปรแกรม

University Incubation Program
1 พฤศจิกายน 2563 -
30 มิถุนายน 2564

" เซฟติสท์ฟาร์มมีความตั้งใจอยากช่วยให้คนเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอาหารที่ดี และที่สำคัญสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง "

เกี่ยวกับผลงาน

Cafe can do เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เริ่มก่อตั้งฟาร์มผักปลอดสารพิษ เซฟติสท์ฟาร์ม ด้วยความเชื่อว่าอาหารที่ดีเป็นพื้นฐานของสุขภาพดี ผักของที่เซฟติสท์ฟาร์มส่วนใหญ่เป็นผักตามฤดูกาลที่มีหลากหลาย บางชนิดเป็นผักพื้นเมืองหรือผักแปลกใหม่ เช่น ผักปลัง ผักเคล หลายครั้งสมาชิกที่ผูกตะกร้าผักรายสัปดาห์ไม่คุ้นชินกับการนำผักเหล่านี้ไปปรุงอาหาร และอาจะเป็นอุปสรรคทำให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจไม่ผูกตะกร้าผักต่อ

เซฟติสท์ฟาร์มมีความตั้งใจอยากช่วยให้คนเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอาหารที่ดี และที่สำคัญสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง ทีมจึงออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ Ready to cook คุกเลยไม่ต้องคิด ที่มีวัตถุดิบหลักเป็นผักปลอดสารพิษจากฟาร์ม และวัตถุดิบพร้อมปรุงอื่น ๆ ในอัตราส่วนต่อหน่วยบริโภคที่เหมาะสม โดยพัฒนาเมนูทางเลือกสุขภาพร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำความเข้าใจและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดอาหารพร้อมปรุงที่สะดวก รวดเร็ว อร่อย และดีต่อสุขภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ และตรงกับความต้องการกลุ่มแม่บ้านในวัยทำงานที่มีบทบาทหลักเป็นศูนย์กลางในการดูแลสุขภาพด้านอาหารการกินของสมาชิกในครอบครัวหลากหลายวัย

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. การตั้งคำถามเพื่อเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

2. ทักษะการฟังและทำความเข้าใจ Feedback จากกลุ่มเป้าหมาย

3. เรียนรู้เครื่องมือในกระบวนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เช่น User Journey เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ผลิตภัณฑ์ Ready to Cook ทำให้เกิดการขยายฐานผู้สนับสนุนการเป็นสมาชิกตระกร้าผักอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนเพิ่มขึ้น ได้รับความสนใจในวงกว้างจากสมาชิกเดิมและกลุ่มสมาชิกใหม่  เซฟติสท์ฟาร์มเป็นศูนย์กลางที่สามารถช่วยให้ครอบครัวในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัยและปลอดสารเคมี  เรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำอาหาร ปรุงเมนูสุขภาพที่สามารถทำได้ง่าย และมีความหลากหลาย จึงมีการบริโภคผักและผลไม้ในปริมาณเพิ่มมากขึ้น  เซฟทิสต์ฟาร์มหวังว่าในระยะยาว จะสามารถสร้าง community สำหรับผู้ที่สนใจด้านความยั่งยืนทางอาหารและสุขภาพ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันเมนูและเทคนิคการทำอาหารจากผักผลไม้และวัตถุดิบธรรมชาติ กระตุ้นให้เกิดการเสริมแรง และส่งต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพในวงกว้างต่อไป

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale