คลิปวีดีโอสั้นชวนคิด – วัยรุ่นและความสัมพันธ์กับเพื่อน

สื่อคลิปวีดีโอสั้นที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน การเคารพสิทธิ การให้เกียรติ และการอยู่ร่วมกันในสังคม

นวัตกร

ทีม Multifarious

ปริม อมรศุภผล
ชิษณุพงศ์ แสงสินธุ์

กลุ่มเป้าหมาย

วัยรุ่นม.ต้น - ม.ปลาย
อายุ 13 - 18 ปี

 

โปรแกรม

Creative Content Creator Workshop
 28 - 29 พฤศจิกายน 2563

" ความเข้าใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เราจะทำอย่างไรให้วัยรุ่นเห็นความสำคัญและพัฒนาทักษะการเข้าสังคมโดยรับรู้และเปิดใจ"

เกี่ยวกับผลงาน

ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านสังคมของวัยรุ่น  ความหลากหลายของผู้คนทั้งด้านความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และการแสดงออก เป็นสิ่งที่วัยรุ่นต้องค่อย ๆ เรียนรู้  การเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดี   ในกลุ่มเพื่อน ๆ เอง จะมีคนที่พูดไม่เก่ง บางครั้งตั้งใจจะพูดหรือแสดงความคิดบางอย่างออกไป กลับโดนเพื่อนที่ชอบพูดฉกฉวยจังหวะในการพูดไปเสียหมด กลายเป็นสถานการณ์บังคับที่ทำให้เขาต้องฟังอย่างเดียวจนไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ  ซึ่งสมาชิกทีม Multifarious ทั้งสองคนมีความเจ็บปวดในเรื่องการไม่ได้แสดงออกในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือรู้สึกออกมาเหมือนกัน และคิดว่าปัญหานี้น่าจะเกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่นอีกหลายคน

ทีมจึงทำสื่อเพื่อแสดงมุมมองและความรู้สึกในลักษณะคลิปวีดีโอสั้นชวนคิด เพื่อให้เด็กวัยรุ่นบางคนที่ไม่รู้ว่าตนเองกำลังฉกฉวยโอกาสหรือไม่ให้เกียรติเพื่อนในการแสดงออกทางความคิดหรือความรู้สึก ให้เขาเข้าใจว่าการกระทำนั้นทำให้เพื่อนคนอื่นรู้สึกอย่างไรเมื่อโดนกดให้รู้สึกต่ำลงจากเพื่อนของตัวเอง เป็นเหมือนสื่อที่ช่วยเหลือเพื่อนที่เจอกับสถานการณ์ที่น่าอึดอัดแต่ไม่กล้าพูดออกไปตรงๆ เพื่อให้เพื่อนทุกคนกลับมาเคารพสิทธิของกันและกันในการแสดงออกทางความคิดเห็น

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1.ได้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเจออยู่มากขึ้นและได้เรียนรู้ถึงวิธีการรับมือ
2. ได้เข้าใจความรู้สึกและเปิดมุมมองเกี่ยวกับเพื่อนที่ในตอนแรกมองว่าเป็นปัญหาจนเข้าใจในตัวเพื่อนมากขึ้น
3. ได้ลองทดลองทำและสร้างผลงานออกมาจริงๆ
4. ได้เข้าใจในประเด็นจิตวิทยามากขึ้น

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ทีมสามารถนำสื่อนี้ไปใช้เพื่อจัดการด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน มีการยกตัวอย่างจากในคลิปวีดีโอเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่สื่อสารระหว่างกันง่ายขึ้น เป็นเหมือนสื่อกลางในการอธิบายกับกลุ่มเพื่อนที่ทำให้เข้าใจในกันและกันได้มากขึ้น ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนดีขึ้น

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale