จดหมายเปิดใจ – ความในใจจากเด็กถึงผู้ปกครองที่มีครูเป็นสื่อกลาง

จาก...ความรู้สึกของเด็กที่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ได้ถูกกลั่นกรองออกมาเป็นจดหมาย ถึง...ผู้ปกครองเพื่อให้ได้รับรู้สิ่งที่อยู่ในใจและเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นวัตกร

กรธวัช ดีลี (ครูบี้)

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี

 

โปรแกรม

Social Ideation Lab
 พฤษภาคม -
กรกฎาคม 2564

" มีเด็กอยู่จำนวนไม่น้อยที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับครอบครัว ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขาดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะพูดคุยกันไม่เพียงพอ "

เกี่ยวกับผลงาน

ครูบี้เป็นครูจากโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้เห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวกับครอบครัว ส่งผลถึงพฤติกรรมของนักเรียน  เด็กจำนวนไม่น้อยมีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว  ขาดการพูดคุย สื่อสาร รับฟังและเข้าใจ  ถึงแม้ว่าเด็กจะมีเรื่องที่อยากสื่อสารกับผู้ปกครองแต่ก็ไม่สามารถพูดออกไปได้ เพราะไม่กล้า ไม่รู้จะพูดอย่างไร กลัวถูกตัดสิน  เมื่อเด็กขาดคนพูดคุยหรือเข้าใจจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและนำไปสู่พฤติกรรมเชิงลบอื่น ๆ ตามมา

ครูบี้เคยแก้ปัญหาด้านความสัมพันธ์นี้ด้วยการใช้สมุดพกเป็นเสียงกระซิบบอกเรื่องราวต่างๆ และได้ผลดีระดับหนึ่ง จึงขยายผลมาเป็น 'จดหมายเปิดใจ' จดหมายที่รวบรวมความในใจของเด็ก โดยครูบี้จะให้เด็กบอกความรู้สึกที่อยากสื่อสารกับผู้ปกครองไว้ใน Google form ผ่านการเรียบเรียงข้อความให้เป็นเชิงบวกโดยครูบี้ และมีมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์แนบไปในซองจดหมายและส่งให้ผู้ปกครองรู้วิธีการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์กับเด็กให้ดีขึ้น  ในระยะยาวครูบี้หวังว่าจะสามารถนำเทคนิคนี้ไปทดลองใช้ในวงกว้างขึ้น หรือสนับสนุนให้คุณครูที่สนใจ หรือโรงเรียนอื่นในชุมชนนำไปทดลองใช้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานที่แปลกใหม่ที่วงการศึกษาไม่ได้โฟกัสคือในด้านจิตใจของเด็กที่จะส่งผลต่อการเรียน

2. ได้เรียนรู้ด้านจิตวิทยาเพิ่มมากขึ้น

3. ได้เรียนในด้านการประสานงาน ทั้งในรูปแบบของการเป็นครูและนักพัฒนา

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ครูบี้มุ่งหวังว่าจดหมายเปิดใจจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองผ่านการพูดคุยอย่างเปิดใจ และเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีพื้นฐานในด้านทักษะทางจิตวิทยาครอบครัว การสื่อสาร การรับฟัง และความเข้าใจเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพจิตที่ดีของเด็กวัยเรียน ในระยะยาว ครูบี้หวังว่า จดหมายเปิดใจจะเป็นเทคนิคที่คุณครูที่สนใจจะนำไปทดลองใช้ในวงกว้างมากขึ้น ด้วยความเชื่อว่าแนวคิดนี้เป็นสื่อกลางที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยและรับฟังเพื่อเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale