โจทย์นวัตกรรม – ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คนไทยกว่า 18 ล้านคนดื่มสุรา  กว่า 40% เป็นนักดื่มประจำ โดยกลุ่มอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มดื่มสูงขึ้น
กลุ่มนักดื่มกว่า 43% มีพฤติกรรมดื่มหนัก  พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 2 เท่า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจากปี 2564 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเผยว่าอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นในกลุ่มประชากรอายุ 15-19 ปี (อัตรา 9%) ที่แทบไม่เปลี่ยนแปลง สะท้อนถึงมาตรการควบคุมสุราที่ไม่สามารถลดนักดื่มหน้าใหม่ได้เท่าที่ควร  การป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุต่ำกว่า 20 ปี  มีความสำคัญมาก เนื่องจากการดื่มสุราตั้งแต่อายุยังน้อยนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบทางสุขภาพกายและผลกระทบทางจิตเวชในระยะยาว

59.4% ของผู้ดื่มบอกว่าได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามงานเทศกาล/งานประเพณี โดย 63.4% ได้เครื่องดื่มฟรีมาจากผู้จัดงาน  นอกจากนั้นยังมีรายงานว่า 6.5% ของผู้ดื่มแอลกอฮอล์มีพฤติกรรมเมาแล้วขับเป็นประจำ และสัดส่วนกว่า 43.3% เมาแล้วขับเป็นครั้งคราว  และ 7.6% เคยเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ

ผลสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้สุรา ยาสูบ สารเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในนักเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย ปี 2563 พบว่า นักเรียนชาย 25% และนักเรียนหญิง 28% เคยดื่มสุรา โดยแหล่งที่พบการดื่มมากที่สุด ได้แก่ ซื้อดื่มด้วยตัวเอง ดื่มร่วมกับคนที่อายุมากกว่า 20 ปี และการได้มาโดยวิธีอื่น

นักเรียนชาย 50% และนักเรียนหญิง 58% พบเห็นการส่งเสริมการขายสุรา และการโฆษณาสุราในงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เห็นมากที่สุดคือ การจัดแสดงสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ เช่น กระป๋องเบียร์ ขวดเหล้า ส่วนงานหรือกิจกรรมที่เห็นการโฆษณาสุรามากที่สุด ได้แก่ งานสงกรานต์ งานปีใหม่ และงานสังสรรค์ทั่วไป

การศึกษารูปแบบการใช้และการจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศระยะยาวตั้งแต่ปี 2561 – 2563 สถานการณ์โดยรวมพบนักเรียน 50% เคยทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก้วแรกของนักเรียนบางคนมาจากคนในครอบครัว เช่น ผู้ปกครอง พ่อแม่ และญาติ

" การดื่มแอลกอฮอลนำไปสู่ปัญหาสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะความรุนแรงและอาชญากรรม สร้างความเสียหายจำนวนมาก"

โจทย์สำคัญ

1. การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

2. การสร้างวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมปลอดสุราในงานเทศกาล งานประเพณี หรือกิจกรรมเยาวชน

ข้อมูลอ้างอิง

มาร่วมออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพกับ สสส.
ในโครงการ  Health Promotion Innovation - PM Award 2022