Hat you ever been in 20’s crisis ? – แคมเปญบอกเล่าปัญหาวิกฤตวัย 20+

แคมเปญโฆษณาบอกเล่าปัญหาวัยรุ่นช่วงอายุ 20-23 ปี  ในรูปแบบสารคดีเวิร์คชอปชวนคิดถึงคุณค่าของตัวเองผ่านการพูดคุยกับคนใกล้ตัว เสริมแรงใจ สร้างพลังบวก

นวัตกร

ทีม ยิ้มยันหว่าง
ปณิตา เมธียนต์พิริยะ (แบม)
กุลนิษฐ์ จำเนียร (แอม)
วัยวุฒิ ทะสูญ (ก๊อด)
เพลงบรรเลง สงค์ประเสริฐ (ว่าน)
ปณิตา ชลวิไล (ปาย)

กลุ่มเป้าหมาย

วัยรุ่น
(อายุ 20-23 ปี)

 

โปรแกรม

University Incubation Program
1 พฤศจิกายน 2563 -
30 มิถุนายน 2564

" ปัญหาของวัยที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่ลึกๆ แล้วรู้สึกไม่มั่นใจ ไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไร ไม่มีความมั่นใจ และกลัวความล้มเหลว หรือที่เราเรียกกันว่า 20's crisis "

เกี่ยวกับผลงาน

ทีมยิ้มยันหว่าง นำเอาปัญหาที่มาจากของกลุ่มวัยรุ่นช่วงอายุ 20 ปี ที่รู้สึกกดดันตัวเองเพราะกำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว การจัดการกับความคาดหวังจากตัวเอง คนรอบข้าง และสังคม ซึ่งพวกเขาเองก็อยู่ในช่วงวัยนี้เช่นกันจึงมีความเข้าใจปัญหาและความรู้สึกนี้เป็นอย่างดี ทีมจึงมีความตั้งใจอยากช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับเพื่อน ๆ และกลุ่มเป้าหมายในวัยเดียวกัน จึงได้รวมตัวเพื่อน ๆ ภาควิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย นิเทศศาสตร์ และจิตวิทยา มาร่วมทำโปรเจคสนุก ๆ เป็น senior project สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

แคมเป็ญภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ Hat you ever been in 20's crisis ? มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตวัยรุ่น กระตุ้นให้สังคมรับรู้ปัญหาที่วัยรุ่นในช่วงวัย 20 ปีกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความไม่มั่นใจในตัวเอง การขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง หลาย ๆ ครั้งเกิดจากการไม่รับรู้ถึงความสามารถของตนเอง โดยใช้การเล่าเรื่องผ่านบุคคลจริงที่กำลังอยู่ในช่วงหาคำตอบของทางเดินในชีวิต ดำเนินเรื่องผ่านการเปิดเผยเรื่องราวดี ๆ ที่แสดงให้เห็นผ่านมุมมองของคนรอบ ๆ ตัว ที่ช่วยสร้างพลังความมั่นใจในตนเอง และช่วยให้ค้นพบความสามารถและพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง โดยแคมเป็ญนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ในสังคมและเสริมแรงให้วัยรุ่นรับมือและผ่านวิกฤตสุขภาพจิตในช่วงอายุ 20 ปี และก้าวผ่านสู่วัยผู้ใหญ่ด้วยจิตใจที่แข็งแรง

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. เกิดแรงบันดาลใจ ทัศนคติที่เปลี่ยนไป และการเติบโตทางด้านความคิด

2. ได้ค้นพบแนวทางที่ชัดเจนในด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์และความสนใจที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาที่ตั้งใจไว้ทั้งการศึกษาด้านสุขภาพจิตวิทยา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการผลิต (Creative) และการเขียนบทภาพยนตร์โฆษณา (Copy Writing) ให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ชุดนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้หรือความตระหนักคิดให้แก่กลุ่มเป้าหมายในเรื่องความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) และ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) เพื่อทําให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ตัวตนความต้องการของตนเอง และเลือกทางที่เหมาะสม ลดความกดดัน สร้างพลังบวก รู้จักรักตัวเองเพื่อเติบโตและก้าวผ่านวิกฤติในวัย 20+ ปี เปลี่ยนผ่านสู่วัยผู้ใหญ่ที่แข็งแรง

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale