Face off พลิกหน้าสู้บูลลี่ – บอร์ดเกมเพื่อเข้าใจและเรียนรู้วิธีการรับมือกับปัญหาบูลลี่ในวัยรุ่น

เข้าใจอัตลักษณ์และความแตกต่างในสังคม สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนมุมมอง และเรียนรู้วิธีการรับมือกับการบูลลี่ผ่านเกมส์

นวัตกร

ทีม SNINN

ธนกฤต ศรีสุวรรณ
รุจาภา สุริญาชัย
ชยพล ณ ลำปาง
กีรฏิยา ศักดา
ณัฐณิชา จันทร์แจ่ม

กลุ่มเป้าหมาย

วัยรุ่น อายุ 13-24 ปี

 

โปรแกรม

Social Ideation Lab
 พฤษภาคม -
กรกฎาคม 2564

" พฤติกรรมการบูลลี่โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น มีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์ เราจึงควรสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจ เพื่อยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายในสังคม  "

เกี่ยวกับผลงาน

Suratthani Next Normal (SNINN) ทีมอาสาสมัครที่รวมเด็กกิจกรรมด้านสังคมจากจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตั้งต้นโจทย์จากการพบปัญหาของเด็กวัยรุ่นด้านที่เชื่อมโยงกับการกลั่นแกล้งรังแกกัน ทั้งเด็กเรียนดีหรือเด็กเกเรก็มีปัญหาเรื่องการโดนบูลลี่แอบแฝงอยู่เสมอ จนทำให้ไม่มีความสุขในการอยู่ในสังคม และเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น  ซึ่งต้นตอของการบูลลี่มาจากความไม่เข้าใจในความหลากหลายของผู้อื่น ทั้งในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ เชื้อชาติ รสนิยม ความเชื่อ ทัศนคติ  เมื่อไม่เข้าใจจึงรู้สึกกลัวและกังวลใจ และแสดงออกด้วยการบูลลี่อีกฝ่ายเพื่อกลบเกลื่อนความกังวลใจนั้น

ทีม SNINN จึงออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม 'Face off พลิกหน้าสู้บูลลี่' เกมการ์ดที่ผู้เล่นจะได้สุ่มเลือกการ์ดสร้างใบหน้าจากอัตลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม ซึ่งผู้เล่นจะไม่รู้ว่าได้การ์ดอะไรจนกว่าจะเลือกการ์ด 1 ใบให้ผู้เล่นคนอื่นบอกคำใบ้ที่อัตลักษณ์นั้นมักจะโดนบูลลี่ ถ้ามั่นใจว่าคำตอบคืออัตลักษณ์ไหนก็ตะโกนว่า ‘Face off! ขอพลิกหน้า’ เพื่อตอบ ซึ่งในเกมก็จะมีการ์ดที่มีวิธีการรับมือและสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อการบูลลี่อยู่ด้วย เป็นเกมการ์ดจะทำให้ผู้เล่นได้สนุกสนาน เพิ่มความตระหนักรู้ และได้รู้วิธีการรับมือในเรื่องบูลลี่อีกด้วย

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. ทักษะสำคัญในการทำงานร่วมกัน รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม

2. มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าใจถึงปัญหาเชิงลึกและมองเห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง

3. เกิดทักษะในการสรรค์สร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ ผ่านการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน

4. ได้เรียนรู้ทักษะสำคัญในการบริหารจัดการเวลา การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ตรงตามเป้าหมาย

5. มีทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การทำแพลตฟอร์มออนไลน์ กราฟิก

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

บอร์ดเกม Face Off  ทำให้ผู้เล่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมุมมองที่หลากหลายของผู้เล่น เข้าใจความรู้สึกของการถูกบูลลี่และการเป็นคนบูลลี่ รับรู้ถึงผลกระทบ รู้วิธีการรับมือเมื่อโดนบูลลี่ และเปิดใจแสดงตัวตนของตนเองออกมา จึงสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจในบุคคลในระดับความสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งกับคนในครอบครัว เพื่อน ครู หรือในที่ทำงาน ซึ่งบอร์ดเกมนี้สามารถนำไปประยุกต์เป็นสื่อการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ การ์ดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การ์ดทำความเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศในรายวิชาสุขศึกษา หรือสื่อสำหรับการทำความเข้าใจเรื่องเชื้อชาติในทางภูมิศาสตร์รายวิชาสังคมศึกษา เพื่อทำให้คนในสังคมมีความเคารพในความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนของอัตลักษณ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale