ครอบครัว ปัจจัยสำคัญส่งผลต่อสุขภาพจิตวัยรุ่นไทย

จากการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต (2561) โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 3 ใน 4 ของวัยรุ่นและเยาวชนไทย อายุระหว่าง 15-24 ปี รู้สึกอบอุ่นและมีความสุขเมื่อได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเป็นประจำ

แต่มีวัยรุ่นและเยาวชนเพียงประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้น ที่มีโอกาสได้ใช้เวลาทำกิจกรรมพร้อมหน้ากันในบ้านกับครอบครัวอย่างมีความสุขเป็นประจำ

และยิ่งไปกว่านั้น วัยรุ่นและเยาวชนเพียงไม่ถึง 1 ใน 3 เท่านั้นที่มีโอกาสพูดคุย ปรึกษาหารือ ตัดสินใจร่วมกันด้วยเหตุผลกับคนในครอบครัวเป็นประจำ

โดยประเด็นสำคัญที่วัยรุ่นและเยาวชนต้องการคำปรึกษาและการแนะแนวจากครอบครัวมากที่สุด 3 ประเด็น คือ
1. การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และยาเสพติด 2. การมีแฟน และ 3. การมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับความเข้าใจและความคาดหวังของครอบครัว

โจทย์ชวนคิด

คุณคิดว่าเพราะเหตุใด วัยรุ่นและผู้ปกครองจึงไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัวมากพอ และเราจะออกแบบกิจกรรม การมีส่วนร่วมในครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยประเด็นสำคัญต่าง ๆ อย่างเปิดใจได้อย่างไร