โจทย์นวัตกรรม – การส่งเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ

อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นสูงขึ้น แต่การใช้อย่างสม่ำเสมอยังคงต่ำ ส่งผลต่อการระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Nina Chaiyanon

July 5, 2022

โจทย์นวัตกรรม – การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

มลพิษ 3 ประเภทที่ส่งผลต่อสุขภาพคนไทยอย่างรุนแรง ได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษจากขยะ และมลพิษจากอุตสาหกรรม

Nina Chaiyanon

July 5, 2022

โจทย์นวัตกรรม – เพิ่มกิจกรรมทางกาย และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

พฤติกรรมเนือยนิ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลักด้านสุขภาพที่นำไปสู่การเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Nina Chaiyanon

July 5, 2022

โจทย์นวัตกรรม – เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันสั่งซื้ออาหารมีบทบาทต่อพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่น เลือกซื้ออาหารโดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการเป็นอันดับสุดท้าย

Nina Chaiyanon

July 5, 2022

โจทย์นวัตกรรม – ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน

ในแต่ละปีมีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย 2,510 ราย โดยกว่าร้อยละ 80 เกิดจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์

Nina Chaiyanon

July 5, 2022

โจทย์นวัตกรรม – ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่

วัยรุ่นไทยกว่าร้อยละ 91 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในระดับปานกลาง – ไม่มีความรู้เลย มากถึง 38.5 รับรู้ความเชื่อที่ผิด เช่น บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย-ไร้อันตราย

Nina Chaiyanon

July 5, 2022

โจทย์นวัตกรรม – ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คนไทยกว่า 18 ล้านคนดื่มสุรา  กว่า 40% เป็นนักดื่มประจำ โดยกลุ่มอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มดื่มสูงขึ้น กลุ่มนักดื่มกว่า 43% มีพฤติกรรมดื่มหนัก  พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 2 เท่า

Nina Chaiyanon

July 5, 2022

โครงการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่สะพานข้ามแยกคลองตันด้วยการโน้มน้าวพฤติกรรม (Nudge)

‘สะกิด’ พฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มเป้าหมายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริเวณสะพานข้ามแยกคลองตัน

Nina Chaiyanon

September 6, 2021

ร้อยเอ็ดเฮ็ดดี 101 – สะกิดพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ไม่ขับย้อนศร

‘สะกิด’ พฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ไม่ขับรถย้อนศร ด้วยเทคนิคการสื่อสารที่เข้าถึงวิธีคิดและความเชื่อของคนในชุมชน

Nina Chaiyanon

September 6, 2021

เลี้ยวเป็นเส้นตรง – สะกิดพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางกลับรถ

‘สะกิด’ พฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถในเขตชุมชน ด้วยการเข้าถึง เข้าใจ และเสริมแรง

Nina Chaiyanon

September 6, 2021
1 2 3 4 5 8