สื่อสร้างสรรค์ : Here’s My Plan

Website ที่ช่วยส่งเสริมการค้นหาและเข้าใจตนเอง เพื่อสื่อสารกับครอบครัว เกี่ยวกับความชอบ ความถนัด และการวางแผนการเรียนและการทำงาน

innowhale

July 24, 2023
1 2