Alexcher – สร้างสรรค์ประสบการณ์ห้องเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ ออกแบบประสบการณ์เรียนออนไลน์ให้น่าสนใจ สนุกสนาน ลดความเครียดจากการเรียนซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น

นวัตกร

ทีม Wellsoon
ศิวดาติ์ โพธิ์สอาด (แพร์)

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน / คุณครู
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

โปรแกรม

University Incubation Program
1 พฤศจิกายน 2563 -
30 มิถุนายน 2564

" วิกฤตโควิด 19 ทำให้การเรียนการสอนออนไลน์ กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การออกแบบประสบการณ์ห้องเรียนออนไลน์ที่ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน ช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียน และลดความเครียดที่เป็นต้นตอของปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนวัยมัธยม "

เกี่ยวกับผลงาน

Wellsoon สังเกตุเห็นปัญหาในห้องเรียนยุคโควิดที่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก ๆ ของความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตวัยเรียน กลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่นักเรียนมัธยมที่เรียนออนไลน์ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน และขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจริงๆ ทำให้เกิดความเครียด เบื่อ ขาดความสนใจ และในหลายบริบทยังมีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เด็กจึงต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการโฟกัสในการเรียนออนไลน์ ซึ่งอาจยังไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าการเรียนแบบปกติ เด็กนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยมัธยมจึงเกิดความเครียดจากการเรียน ที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

แพร์ นักศึกษาปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรม จึงสร้าง Alexcher ขึ้นในรูปแบบของ plug-in website เป็นเครื่องมือสำหรับคุณครู สามารถช่วยออกแบบและสร้างเสริมประสบการณ์ห้องเรียนออนไลน์ให้คุณครูและเด็ก ๆ สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้น โดยสามารถใช้ร่วมกับ presentation หลากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น google classroom , powerpoint, google slides การออกแบบประสบการห้องเรียนออนไลน์ ผ่านการใช้ emoji แสดงอารมณ์ effect และ filter สร้างบรรยากาศในห้องเรียน และ mini game ช่วงพักเบรค ที่จะชวนให้นักเรียนได้ผ่อนคลายและเตรียมสภาวะจิตใจให้พร้อมกับการเรียน นอกจากนี้ Alexcher ยังช่วยให้นักเรียนสามารถสนุกกับการเรียน สามารถโฟกัสกับการเรียนได้ดีขึ้น แก้ปัญหาความเครียดสะสมซึ่งเป็นต้นต่อของปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. กระบวนการคิดและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการเรียนรู้และลงมือทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทำให้สามารถเข้าใจและลงมือทำได้ไม่ยากนัก

2. ได้เรียนรู้มิติมุมมองของการนำเอาความรู้ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มเป้าหมายและสังคมในวงกว้าง

3. ได้แรงบันดาลใจที่ดีจากการได้รับความช่วยเหลือและคำปรึกษาจากเมนเทอร์

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ผู้พัฒนามุ่งหวังว่าผลการดำเนินงานของโครงการ Alexcher จะสามารถลดปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา ช่วยบรรเทาความเครียดที่เกิดจากการกักตัว เรียนออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ให้สามารถโฟกัสและสนุกกับการเรียนได้แม้สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย และลดความรู้สึกทางลบที่อาจเกิดขึ้นจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพจิต  จากการทดสอบกับคุณครูผู้สอนออนไลน์ มีผลตอบรับทางบวก โดย Alexcher สามารถช่วยสร้างบรรยากาศ ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน  ในระยะยาว ผู้พัฒนาคาดหวังว่า Alexcher จะสามารถกระตุ้นให้ครูและผู้ปกครองตื่นตัวในการเชื่อมปฏิสัมพันธ์กับวัยรุ่นอย่างใกล้ชิด และสร้างการตระหนักในสังคมถึงปัญหาสุขภาพจิตของเด็กมัธยมที่เกิดขึ้นจากการเรียนออนไลน์

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale