การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบสอบถาม (Survey)

ข้อดีของการใช้แบบสอบถาม

 • ใช้งบประมาณน้อย และสามารถเข้าถึงคนได้จำนวนมาก
 • เป็นกลยุทธ์ที่ดีในการในการ recruit กลุ่มเป้าหมายเพื่อทำความใจด้วยวิธีที่ high-fidelity กว่าเช่นการสัมภาษณ์หรือการสังเกต
 • สามารถใช้หลังการสัมภาษณ์หรือการสังเกตเพื่อ validate ว่า finding นั้น apply ใน broader population หรือไม่

เราใช้แบบสอบถามตอบไหนในการออกแบบนวัตกรรมได้บ้าง

 1. ก่อน redesign เพื่อถามถึงระดับความพึงพอใจต่อเวอร์ชั่นปัจจุบัน
 2. หลัง launch เพื่อประเมินว่าผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไหม
 3. Ongoing survey เพื่อรับคำแนะนำในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 4. เพื่อ quantify results from qualitative research เช่นการสัมภาษณ์ 

ส่วนประกอบของแบบสอบถาม

 1. เกริ่นนำ ถึงวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม และระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการตอบแบบสอบถาม
 2. ชุดคำถามคัดกรอง เพื่อส่งเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการทำการศึกษาไปทำแบบสอบต่อ
 3. ชุดคำถามหลัก ที่เราต้องการศึกษา 
 4. Demographic คำถามเพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ควรจะถามซ้ำกับคำถามส่วนคัดกรอง
 5. Final thoughts คำถามปลายเปิดแนวข้อเสนอแนะอื่นๆ และอย่าลืมขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม

เคล็ดลับในการออกแบบแบบสอบถาม

 1. ชัดเจนกับตัวเองว่าเราต้องการเรียนรู้อะไรจากแบบสอบถามนี้
 2. จัดกลุ่มคำถามย่อยเข้าด้วยกันและจัดให้สอดคล้องตามลำดับความเข้าใจ
 3. ใช้ทั้งคำถามปลายเปิดและปลายปิดให้สมดุล
 4. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย อย่าใช้ศัพท์เฉพาะทาง
 5. ถามประเด็นเดียวต่อคำถาม
 6. คำถามที่ต้องให้ผู้ตอบให้คะแนน ควรมีจำนวนตัวเลือกด้านบวกและด้านลบเท่ากัน และต้องมีตัวเลือกปานกลาง และ “ไม่รู้” สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่สามารถให้คะแนนได้
 7. ทดสอบแบบสอบถามกับคนรู้จัก เพื่อดูว่ามีคำถามไหนที่ไม่ชัดเจนหรือชวนสงสัยไหม และปรับก่อนนำไปใช้จริง

อ้างอิง